Jak stwierdzić nietrzeźwość pracownika?

Jak stwierdzić nietrzeźwość pracownika?

Jak pracodawca może stwierdzić ewentualny stan nietrzeźwości swojego pracownika? Otóż istnieją na rynku takie branże, gdzie pijany pracownik wcale aż tak bardzo nie dziwi… Warto jednak pamiętać, że nietrzeźwa osoba, która w takim stanie, czyli stanie nietrzeźwości, wykonuje służbowe obowiązki, naraża siebie oraz inne osoby na utratę zdrowia a nawet życia na skutek nieszczęśliwego wypadku a także naraża mienie firmy na straty, nie mówiąc już o wizerunku przedsiębiorstwa wśród jego klientów.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku w artykule oznaczonym numerem 17, mówi o obowiązku kierownika lub osoby przez niego upoważnionej/ wskazanej, do niedopuszczenia do pracy osoby zatrudnionej w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że owa osoba przyszła do pracy nietrzeźwa lub spożyła alkohol w jej trakcie. Z kolei na każdym pracowniku ciąży obowiązek zakazu stawiania się w zakładzie pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywania alkoholu czy też innych substancji odurzających/ psychoaktywnych w czasie wykonywania służbowych obowiązków.

Kiedyś alkomat kojarzył nam się tylko i wyłącznie z drogówką. Teraz urządzenie do pomiaru ilości alkoholu w wydychanym powietrzu praktycznie rzecz biorąc może posiadać każdy pracodawca z dowolnej branży. Najczęściej trzeźwość kontroluje się każdorazowo u pracowników obsługujących maszyny pozostające w ruchu. Badanie alkomatem przeprowadza się wówczas u wszystkich pracowników, przed dopuszczeniem ich na stanowisko pracy. To pomaga niwelować różnego rodzaju, często niebezpieczne i równie często wywołane nietrzeźwością operatora wypadki. Jeszcze kilka lat temu istniały przepisy, które nie pozwalały przeprowadzić kontrolnego badania alkomatem u pracownika, który nie wyraził na to zgody. Uznawano wówczas, że dana osoba, odmawiając badania, sama dobrowolnie uznaje swoje przewinienie.

W 2011 roku przyszedł czas na nowelizację procedury. Rozszerzyła ona uprawnienia pracodawców w zakresie badania trzeźwości pracowników. Nowe brzmienie ustawy mówi o tym, że badanie trzeźwości pracownika może odbyć się na żądanie kierownika, osoby przez niego upoważnionej lub na żądanie pracownika (mowa o nim w ustawie 1) i zostaje ono przeprowadzone przez odpowiedni organ, który posiada stosowne uprawnienia oraz jest powołany do ochrony porządku publicznego. Kiedy zachodzi konieczność pobrania krwi do badań laboratoryjnych, wówczas takiego zabiegu dokonuje fachowy przedstawiciel sektora służby zdrowia.

Aktualne orzecznictwo w tym zakresie wskazuje na to, iż dowiedzenie nietrzeźwości u danego pracownika nie wymaga, aby wskazana została konkretna ilość stężenia alkoholu zarówno we krwi jak również w wydychanym powietrzu. Ponadto stan nietrzeźwości może być wykazywany za pomocą wszelkich dostępnych środków dowodowych, co z kolei reguluje wyrok Sądu Najwyższego z 11 grudnia 2006 roku. Potwierdzenie podejrzeń odnośnie tego, że pracownik stawił się w zakładzie pracy pod wpływem alkoholu, stanowi wystarczającą podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia. Podstawą jest tutaj artykuł 52 kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 roku.

Dodaj komentarz