Jak zostać fizjoterapeutą? Czym zajmuje się fizjoterapeuta i jakie wymogi trzeba spełnić aby wykonywać ten zawód?

Jak zostać fizjoterapeutą? Czym zajmuje się fizjoterapeuta i jakie wymogi trzeba spełnić aby wykonywać ten zawód?

Jednym z zawodów medycznych uznawanych za profesję która będzie odgrywała coraz większe znaczenie w leczeniu oraz powrocie do zdrowia pacjentów jest fizjoterapia. Z uwagi na to, że popyt na fizjoterapeutów jest coraz większy, zawód ten uznawany jest coraz częściej za zawód przyszłości. Urazy, złamania oraz uszkodzenia mięśni i stawów wpisane są w ludzkie życie, dlatego też usługi świadczone przez tego typu specjalistów będą zawsze potrzebne.

Kim jest fizjoterapeuta i czym się zajmuje?

Fizjoterapeuta jest specjalistą którego podstawowym zadaniem jest usuwanie dolegliwości bólowych u pacjenta, eliminowanie powstałych procesów chorobowych oraz zapobieganie ewentualnym nawrotom bolesnych dolegliwości. Co ważne, fizjoterapeuta w odróżnieniu do masażysty oraz rehabilitanta nie zajmuje się tylko i wyłącznie wykonywaniem ćwiczeń rehabilitacyjnych. Do jego zadań należy wykorzystywanie nowoczesnych metod leczenia takich jak hipoterapia, arteterapia, leczenie podczerwienią, ultrafioletem czy laserem. Fizjoterapeuta wykonuje także specjalistyczne masaże zdrowotne (masaż limfatyczny, relaksacyjny), rehabilitację psychometryczna, ruchową bardzo często w połączeniu z dopasowaniem odpowiedniej diety oraz promocją zdrowia. Ich działalność bardzo często przenosi się ze zwykłego gabinetu na basen czy sale gimnastyczne. Wszechstronny i holistyczny sposób podejścia do dolegliwości pacjenta, sprawia, że podczas serii zabiegów z udziałem fizjoterapeuty pacjent skutecznie dochodzi do poprzedniej formy oraz trwale następuje poprawa jego stanu zdrowia.

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty

Do niedawna usługi w zawodzie fizjoterapeuty mógł świadczyć każdy, nawet bez legitymowania się wykształceniem kierunkowym. W październiku 2015 roku weszła w życie ustawa o zawodzie fizjoterapeuty która uregulowała w szczegółowy sposób zawód fizjoterapeuty. Określono w niej zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty, uzyskiwania prawa wykonywania tego zawodu, zasady kształcenia zawodowego i podyplomowego fizjoterapeutów oraz uregulowano zasady odpowiedzialności zawodowej fizjoterapeutów. Na podstawie regulacji ustawowej utworzono także samorząd Krajową Radę Fizjoterapeutów która sprawuje nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu i do której przynależność ma charakter obowiązkowy.

Wymogi formalne do objęcia zawodu fizjoterapeuty

Zgodnie z nowymi przepisami aby można było zostać fizjoterapeutą należy spełnić szereg wymagań a mianowicie:

– posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

– dysponować stanem zdrowia który pozwala na wykonywanie zawodu i czynności fizjoterapeuty,

– posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych potwierdzonych stosownym dokumentem.

Przyszły fizjoterapeuta nie może być także skazany prawomocnym orzeczeniem sądowym za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu a także wolności seksualnej i obyczajności a także jest obowiązany do posługiwania się językiem polskim który będzie wystarczający do wykonywania ww. zawodu.

Spełnienie wymogu dotyczącego posiadania odpowiedniego wykształcenia do wykonywania zawodu fizjoterapeuty zależny jest od momentu rozpoczęcia nauki. Osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową, czyli osoby które rozpoczęły lub rozpoczną naukę po 1.10.2017 r. są zobowiązane do uzyskania dyplomu ukończenia 5-letnich studiów wyższych w zakresie fizjoterapii, uzyskania tytułu magistra, odbycia półrocznej praktyki zawodowej oraz zdania pozytywnie Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego.

Osoby, które rozpoczęły naukę w okresie od 30.09.2012 r. a 1.10.2017 r. powinny legitymować się tytułem licencjata. Wymóg wykształcenia będą spełniały także osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty ukończyły szkołę policealną i uzyskały tytuł technika fizjoterapii. Ustawa reguluje także szereg innych możliwości dotyczących spełnienia wymogów formalnych związanych z wykształceniem (np. dla absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego oraz osób które przed 1980 rokiem ukończyły studia na kierunku wychowania fizycznego) a szczegółowy zakres regulacji opisany został czytelnie art. 13 ust. 3 ustawy.

Jakie kompetencje powinien posiadać fizjoterapeuta?

Zawód fizjoterapeuty polega na bliskim kontakcie z pacjentem, dlatego osoby chcące wykonywać tą profesję powinny odznaczać się odpowiednimi kompetencjami miękkimi. Dobry fizjoterapeuta powinien charakteryzować się dużą empatią i życzliwością w stosunku do drugiego człowieka. Ważne też aby był cierpliwy oraz posiadał dużą odporność emocjonalną. W związku z tym, że pacjenci są różni fizjoterapeuta powinien próbować zrozumieć każdego z nich, ma obowiązek motywować pacjenta do osiągania coraz lepszych rezultatów oraz wspierać te osoby które tracą nadzieję w powodzenie terapii. Do gabinetu mogą trafić osoby o ograniczonej sprawności ruchowej a także osoby niepełnosprawne. Dlatego fizjoterapeutą powinny zostać przede wszystkim osoby sprawnie fizycznie. Niejednokrotnie podczas wykonywanych ćwiczeń konieczne jest wykorzystanie siły i pracy własnych mięśni, które ma na celu ułatwienie pacjentowi wykonywanie poszczególnych ruchów.

Praca fizjoterapeuty nie należy do najłatwiejszych, dlatego zawód ten powinny wybierać osoby które pasjonują się nie tylko leczeniem ale i pomaganiem ludziom. Kandydat powinien posiadać nie tylko odpowiednie wykształcenie i przygotowanie praktyczne ale także musi odznaczać się odpowiednimi cechami osobowościowymi. W tej profesji ważne jest także systematyczne i ciągłe kształcenie się i zdobywanie wiedzy, bowiem w ten sposób dzięki postępowi metod leczenia i rehabilitacji można najpełniej pomóc osobom wymagającym profesjonalnej pomocy.

Dodaj komentarz