Wzór planu marketingowego dla nowych firm

Wzór planu marketingowego dla nowych firm

plan marketingowy

W naszym kraju co roku powstają setki nowych firm, które są zmuszone do nieustannego konkurowania z innymi podmiotami działającym w tej samej branży. Ich cel to nie tylko zdobycie klientów i utrzymanie ich przy sobie, ale często też przyciągnięcie uwagi inwestorów, bez których nie jest możliwe realizowanie długofalowych inwestycji. W takiej sytuacji niezbędnym działaniem jest stworzenie planu marketingowego, będącego istotnym elementem każdego biznesplanu.

W jakim celu tworzony jest plan marketingowy?

Plan marketingowy to nic innego jak dokument, w którym została precyzyjnie sformułowana strategia marketingowa danej firmy. Może on dotyczyć zarówno ogółu asortymentu, jak i określonych produktów czy usług. Zazwyczaj sporządza go właściciel podmiotu gospodarczego albo wyznaczony do tego celu menedżer, ewentualnie grupa specjalistów przy czynnym udziale kierownictwa. Omawiany dokument powinien być zawsze jasnym zestawieniem trendów panujących na rynku, kluczowych jego segmentów, a także metod zmierzających do nadania ofercie znacznie większej wartości niż proponowana przez konkurencyjne firmy. Warto podkreślić, że plan marketingowy musi koniecznie przedstawiać ewentualne konsekwencje finansowe zaplanowanych działań.

Elementy idealnego planu marketingowego

Dobrze przygotowany plan marketingowy umożliwia nie tylko wyróżnienie się na tle konkurencji i pozyskanie lojalnych klientów, ale również znalezienie szans na rynku i w konsekwencji osiągnięcie zysku. Oto wzór planu marketingowego:

  1. Streszczenie – zwięzłe wprowadzenie, zaczynające się od wskazania powodów opracowania dokumentu. Następnie pojawiają się najbardziej istotne informacje dotyczące rynku, klientów, konkurencji oraz rodzaju przewag nad nimi. W dalszej kolejności zostają zaprezentowane cele marketingowe i sposoby na ich osiągniecie, a ponadto jest przedstawiany produkt.
  2. Analiza sytuacji – wskazanie informacji m.in. na temat otoczenia, przewidywanej wielkości sprzedaży, konkurencji i jej udziału w rynku, przewidywanej reakcji konkurentów na wejście naszego produktu lub usługi, a także zasobów firmy (nie tylko finansowych, ale też personalnych oraz produkcyjnych). Na tym etapie wykonuje się również segmentację klientów i przeprowadza analizę SWOT (mocne i słabe strony).
  3. Cele marketingowe – ustalane w oparciu o udział w rynku, zysk, wielkość oraz wartość całej sprzedaży, a także wzrost świadomości marki.
  4. Strategia marketingowa – w tym punkcie określa się, czy produkt jest idealnie dopasowany do strategii działania i celów, opisuje jego cechy, określa korzyści dla klienta, ustala metody sprzedaży i ceny, określa kanały dystrybucji, prezentuje logistykę, a ponadto omawia narzędzia komunikacji marketingowej i formy reklamy.
  5. Harmonogram realizacji – lista poszczególnych działań z terminem ich zakończenia.
  6. Budżet –  dokładne określenie kosztów przeprowadzenia planu (stałych i zmiennych).
  7. Procedury kontrolne – wskazanie czynności zmierzających do pomiaru postępów w osiąganiu kolejnych celów.

Dodaj komentarz