Fundacje i stowarzyszenia a biznes

Fundacje i stowarzyszenia a biznes

Fundacje i stowarzyszenia a biznes

Trzeci sektor w Polsce

Trzeci sektor czyli sektor pozarządowy tworzą w Polsce fundacje oraz stowarzyszenia. Sektor ten istnieje obok dwóch odrębnych, tj. sektora publicznego (organy administracji rządowej, centralne, organy administracji samorządowej) oraz sektora prywatnego (przedsiębiorcy). Zgodnie z brzmieniem obecnie obowiązujących przepisów, zarówno fundacja jak również stowarzyszenie może ponadto uzyskać status organizacji pożytku publicznego. Organizacja, która posiada taki właśnie status może korzystać z przywileju polegającego na możliwości przekazywania przez podatników swojego jednego procenta podatku.

Regulacje prawne

Funkcjonowanie oraz status prawny fundacji został określony w ustawie o fundacjach, a stowarzyszeń – odpowiednio w treści ustawy o stowarzyszeniach. Istotne w tym przedmiocie będą również zapisy dotyczące organizacji pożytku publicznego oraz wszelkie przepisy wykonawcze do powyżej wskazanych aktów prawnych rangi ustawowej.

Nie tylko działalność charytatywna

Dla wielu osób działalność fundacji oraz stowarzyszeń kojarzy się tylko i wyłącznie z działalnością dobroczynną. Owszem, z reguły działalność stricte charytatywna stanowi ważną część działalności takiej organizacji, aczkolwiek nie determinuje w całości profilu jej działania. Taka organizacja może bowiem prowadzić działalność statutową, może to robić zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie. Co najważniejsze, może również prowadzić działalność gospodarczą. O tym wszystkim będzie decydować zawsze statut.

Więcej korzyści

Wartym podkreślenia jest fakt, iż prowadząc działalność gospodarczą jako fundacja bądź też jako stowarzyszenie, można skorzystać z preferencyjnych stawek podatkowych. Prowadzenie biznesu i rozliczanie się jako fundacja jest zdecydowanie bardziej opłacalne niż jako na przykład spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. To jest jednak determinowane poprzez branżę, w której działalność jest prowadzona.

Pozyskiwanie funduszy

W tym miejscu wskazać również należy, iż przy realizacji swoich zadań wynikających ze statutu, organizacja pozarządowa może korzystać z wielu rozmaitych form dofinansowania prowadzonych działań oraz projektów. Mowa jest tutaj zarówno o środkach centralnych, rządowych, ministerialnych, czy też pochodzących z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, jak również o środkach europejskich (fundusze europejskie) czy też fundusze norweskie, szwajcarskie. Zazwyczaj przyznanie takiej dotacji czy też dofinansowania odbywa się w formie konkursu, do którego organizacja przystępuje.

Dodaj komentarz